งานบริการของระบบงาน V-DIS
ระบบบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ที่มุ่งไปให้ถึงการเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการอาชีวศึกษาทั้งในปัจจุบัน และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มครู/นักเรียนนักศึกษา/ผู้ปกครอง
กลุ่มสถานประกอบการ