คู่มือการใช้งานระบบ

คู่มือการใช้งาน VDIS

ระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา สำหรับสถานศึกษา (งานหลักสูตร)

ระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา สำหรับสถานศึกษา (งานทะเบียน)

ระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา สำหรับสถานศึกษา (งานวัดผลและประเมินผล)

ระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา สำหรับสถานศึกษา (ผู้ดูแลระบบ)

ระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา สำหรับสถานศึกษา (งานฐานข้อมูลสถานศึกษา)

ระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา สําหรับสถานศึกษา (งานส่งข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคล)

ระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา สําหรับสถานศึกษา (งานระบบเครือข่ายของสถานศึกษา)

ระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา สําหรับส่งข้อมูล GPA (สถานศึกษา)

ระบบงานบริการงานหลักสูตร สำหรับส่วนกลาง(งานหลักสูตร)

ระบบบริการงานครูผู้สอน On-Line(ครูที่ปรึกษา)

ระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา สำหรับกลุ่มผู้บริหาร (ผู้บริหาร)

ระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา สำหรับกลุ่มสถานประกอบการ (สถานประกอบการ)

คู่มือส่งข้อมูลรายบุคคล สําหรับสถานศึกษานำร่อง (สถานศึกษานำร่อง)


คู่มือจากระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (G-CODE) (กระทรวงศึกษาธิการ)


คู่มือข้อมูลมาตรฐานกลางกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลมาตรฐานกลางกระทรวงศึกษาธิการ