คู่มือการใช้งานระบบ

คู่มือการใช้งาน VDIS

ระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา สำหรับสถานศึกษา (งานหลักสูตร)

ระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา สำหรับสถานศึกษา (งานวัดผลและประเมินผล)

ระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา สำหรับสถานศึกษา (งานทะเบียน)

ระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา สำหรับสถานศึกษา (งานฐานข้อมูลสถานศึกษา)

ระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา สําหรับสถานศึกษา (งานส่งข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคล)

ระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา สําหรับสถานศึกษา (งานระบบเครือข่ายของสถานศึกษา)

ระบบบริการงานครูผู้สอน On-Line

ระบบบริการงานครูผู้สอน On-Line(ครูที่ปรึกษา)

ระบบบริการนักเรียนนักเรียนนักศึกษา On-Line


คู่มือจากระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (G-CODE) (กระทรวงศึกษาธิการ)