รายงานสถิติข้อมูลการผลิตกำลังคนสายอาชีพ

1. รายงานสถิติข้อมูลการผลิตกำลังคนสายอาชีพ จำแนกตามศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
2. รายงานสถิติข้อมูลการผลิตกำลังคนสายอาชีพ จำแนกตามระดับการศึกษา
3. รายงานสถิติข้อมูลการผลิตกำลังคนสายอาชีพ จำแนกตามประเภทวิชา
4. รายงานสถิติข้อมูลการผลิตกำลังคนสายอาชีพ จำแนกตามสาขาวิชา
5. รายงานสถิติข้อมูลการผลิตกำลังคนสายอาชีพ จำแนกตามประเภทผู้เรียน

รายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคล (ระยะสั้น/นอกระบบ)

1. รายงานสถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
2. รายงานสถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นนอกระบบอื่นๆ
3. รายงานสถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยม
4. รายงานสถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา หลักสูตรพิเศษ