กลุ่มสิทธิ์ผู้บริหาร
• ส่วนกลาง
• อาชีวศึกษาจังหวัด
• สถาบันการอาชีวศึกษา
• สถานศึกษา